Đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết, đảm bảo an toàn cho người dân.