Thực ra, người bù nhìn được một chủ ruộng dựng lên để đuổi chim cò ăn hạt giống trên đám ruộng dưới chân đường.

Lạ một điều là chủ ruộng lại không dựng người bù nhìn trên bờ ruộng, mà lại đưa hẳn lên đường cao tốc.