- 5.500đ là không lớn nhưng cũng là hai ngày ăn rau của các công nhân đang làm ở nhiều khu công nghiệp với mức lương chỉ 1,5 đến 2 triệu đồng

- Việc trả lương qua tài khoản cũng đã tạo thêm vốn cho các ngân hàng mặc dù không lớn nhưng cũng rất có ý nghĩa (nhất là trong tình trạng thiếu vốn hiện nay của các ngân hàng).

- Khi trả lương qua ngân hàng, các doanh nmghiệp cũng đã phải trả phí chuyển lương cho ngân hàng.

- Trong khi nhà nước đang khuyến khích hạn chế tiền mặt thì các ngân hàng cũng nên xem xét cân đối lại quyền lợi của mình (hiện tại lãi xuất huy động vốn tiết kiệm tối đa 14% năm, trong khi ngân hàng cho vay cũng từ 18 - 24% năm, mức chênh lệch chưa bao giờ cao như vậy).

Long Tran