Nay Đảng đã có Nghị quyết T.Ư4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để xử lý tình trạng tham nhũng, tiêu cực tại các cấp, các ngành. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có kết luận, 70% số đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực của công dân liên quan đến vấn đề đất đai. Vì vậy, trong khi sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 lần này, vấn đề quan trọng nhất Quốc hội cần giải quyết là chống tham nhũng, tiêu cực về đất đai của những “cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Nếu cứ tiếp tục thiết chế quyền sở hữu nhà nước về đất đai như Luật Đất đai 2003 mà không tính đến kẽ hở pháp luật để một số người lợi dụng, khai thác chiếm đoạt đất đai của người khác làm giàu bất chính, thì rất có hại cho dân, cho nước; trái với mục tiêu chính trị của Đảng. Vì lẽ đó, xin kiến nghị T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ khi sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 cần bảo đảm hai yêu cầu: 1/Giữ vững mục tiêu chính trị của Đảng (xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ bất công v.v...); 2/ Quyết tâm ngăn ngừa, xử lý các tội tham nhũng, tiêu cực về đất đai của “cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” nhằm bảo vệ chắc chắn tài sản đất đai của Nhà nước, của nhân dân.

Tồn tại lớn nhất đối với thị trường bất động sản (BĐS) nước ta hiện nay là chưa có giá cả buôn bán đất đai đích thực, dựa trên căn cứ khoa học. Hiện nay, trên thị trường BĐS từ Bắc vào Nam, chỉ có duy nhất giá cả đất đai đầu cơ của các doanh nghiệp lũng đoạn. Vì vậy, trong khi sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 lần này, Quốc hội cần đề ra các căn cứ khoa học để làm cơ sở xác định giá cả buôn bán đất đai trên thị trường BĐS. Về cơ sở khoa học để xác định giá cả đất đai trên thị trường BĐS, xin kiến nghị công thức tính toán giá cả đất đai như sau:

[Giá cả đất đai đem buôn bán =  Giá trị tài nguyên đất đai  + giá trị sinh lợi theo vị trí sử dụng đất đai + chi phí bồi đắp đất đai theo mục đích sử dụng đất đai].

Công thức tính toán giá cả đất đai nêu trên cũng có thể dùng để tính toán giá cả đền bù khi thực hiện quyết định thu hồi đất đai theo luật pháp. Chẳng hạn, khi thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng đô thị, giá trị đền bù đất đai bị thu hồi được tính theo công thức: Giá cả đền bù đất đai khi thu hồi = Giá trị tài nguyên đất đai (do Nhà nước quy định) + giá trị sinh lợi theo vị trí đất đô thị (do thị trường ghi nhận) + chi phí bồi đắp đất đai nông nghiệp (do chính quyền địa phương quy định).

Do giá trị đền bù đất đai cho người chủ đất nông nghiệp được tính toán đền bù sòng phẳng, công bằng, nên họ dễ đồng thuận và nhà đầu tư bắt buộc phải tính toán kỹ lưỡng mức độ sử dụng đất đai, để phù hợp với túi tiền của họ.