Tỉnh Vĩnh Phúc thật biết hấp dẫn các nhà đầu tư về giáo dục. Đây là bước đi lớn và dài hơi của tỉnh. Tương lai họ sẽ vừa có nguồn nhân lực ưu tú phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế của tỉnh lại vừa có cơ hội được các nhà đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng...

Giá như ở các tỉnh khác cũng được đầu tư mô hình này thì chất lượng giáo dục giữa nông thôn và thành thị sẽ được cân bằng.

Ha Sy Hung