Thật đáng trân trọng khi người dân thường có tinh thần bảo vệ cộng đồng cao như vậy, nhằm góp phần làm trong sạch xã hội, giảm tội phạm.

Các cấp chính quyền và công an cần tìm những giải pháp tốt nhất để bảo vệ và tăng cường kỹ năng cho họ, như huấn luyện cách bắt cướp, nếu có chứng chỉ có thể cấp công cụ hỗ trợ, hỗ trợ kịp thời nếu có thông báo... thì tình hình trị an ngày càng tốt hơn, xã hội tốt đẹp hơn.

Không nên chỉ vì vài cái "khó xử", mà không làm được như trên, cần thấy họ là những đối tác, cộng sự tuyệt vời nhất của công an.

Trần Đoàn