Đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý thực trạng này.