Thực chất nhìn ở góc độ nào đó đây là xã hội hóa công tác bảo vệ an ninh trật tự. Như thế cộng đồng cũng cần có trách nhiệm lại. Vừa ghi nhận, chia sẻ và tôn vinh các anh.

Ví dụ, các Tổng Công ty Bảo hiểm có thể cấp bảo hiểm phương tiện, tài sản, sức khỏe , tai nạn , y tế và tính mạng cho các anh. Chính quyền địa phương ghi nhận và tạo điều kiện cho các anh làm việc thành hệ thống (Tổ, đội... và trang bị một số phương tiện hỗ trợ dân sự...)

Phú Long