Thứ nhất, tháng 6. 2015 đã diễn ra Đại hội Đảng các cấp cơ sở, lộ trình và nội dung Đại hội có nhiều tiến bộ, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã có tính thuyết phục, các bước tiến hành đại hội tương đối chặt chẽ, việc vận dụng chỉ thị 36 của Bộ Chính trị nghiêm túc, tuy nhiên có hiện tượng sa vào lạm dụng, nên phần nào làm cho đảng viên dự đại hội thiếu phấn khởi tự tin.

Vấn đề thứ hai: Khi thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (cả trước và sau bầu cử) chủ tọa đoàn liên tục giới thiệu 6 tổ chức của xã lên phát biểu tham luận, tiếp đến là ý kiến phát biểu của đại biểu huyện ủy, sau đó triển khai công tác bầu cử. Nhìn chung tham luận của các tổ chức nêu trên, chỉ là những báo cáo thành tích của tổ chức mình, còn hai bản báo cáo của cấp ủy trình Đại hội lại không đề cập tới, riêng tham luận của đảng viên dự đại hội từ đầu đến kết thúc đại hội hầu như không có.

Là một nhiệm kỳ 5 năm, chưa phải là dài, nhưng cũng đủ thời gian để cho các đảng viên dự đại hội, nhìn nhận một bức tranh toàn cảnh trong cả một nhiệm kỳ, những ý kiến của họ là đích thực và cần thiết. Vì đó là trí tuệ tập thể của nhiều tầng lớp lao động, là đội ngũ của hành động, để làm nên Nghị quyết đại hội, thì lại không có quả là điều đáng tiếc. Còn tham luận của các tổ chức nói trên, nếu có chỉ là bước đệm để đại hội được diễn ra liên tục.

Vấn đề thứ ba: Là ứng cử và đề cử vào cấp ủy mới do cấp ủy cũ đề cử, chỉ tốt khi và chỉ khi đại hội trước đó bầu ra họ thực sự có Đức có Tài, nhưng thực tế lại chưa hẳn như thế, cho nên không tránh khỏi những tiêu cực, né tránh, ngại va chạm nên không mạnh dạn đưa ra khỏi danh sách đề cử những cấp ủy cũ mà trong cả một nhiệm kỳ qua chưa tiêu biểu, còn hạn chế nhiều mặt… Nên vẫn không tránh khỏi “bình tuy mới nhưng rượu vẫn gần như cũ”. Đây là nguyên nhân sâu xa mà lâu nay, dư luận xã hội bất bình về một số công chức của xã: “Sáng vác ô đi tối vác ô về”.

Vấn đề thứ tư: Là có nên hay không, đảng viên ở đâu thì sinh hoạt Đảng nơi đó, tránh tình trạng: Đảng viên có hộ khẩu nơi cư trú bị kỷ luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng ở nơi đảng viên đó sinh hoạt lại đạt đảng viên xuất sắc…

Trên đây là những gì đã diễn ra, qua Đại hội Đảng của một Đảng bộ cấp cơ sở, đòi hỏi Đại hội Đảng các cấp trên cần xem xét để đưa ra một Nghị quyết tổng quan đúng đắn, sát thực, để Đảng ta luôn xứng đáng là Đảng tiên phong mẫu mực và trí tuệ.