Những lợi ích do công nghệ thông tin mang lại cho cuộc sống là rất lớn và quan trọng trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Mọi vấn đề, thông tin liên quan đến đời sống xã hội, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, công việc... đều có thể lên mạng tra cứu một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động, nhất là cập nhật thông tin hoạt động của cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức đã làm cho hiệu quả hoạt động của các trang tin thông tin điện tử còn hạn chế, gây lãng phí, tốn kém.  

Nhiều cơ quan, đơn vị việc cập nhật thông tin hoạt động lên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị rất hạn chế, sơ sài, nhất là chưa kịp thời, đầy đủ, nhiều thông tin quá cũ, không còn mang tính thời sự.    

Một số cơ quan giao hẳn việc cập nhật thông tin cho cán bộ phụ trách mà không thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đặc biệt là chưa có chế độ bồi dưỡng thỏa đáng cho đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin sát dẫn đến tình trạng tùy tiện, theo kiểu “muốn đưa thì đưa”, “không đưa cũng chẳng sao”.    

Thậm chí, một số thông tin liên quan đến chế độ, chính sách, tuyển dụng, nâng ngạch, đấu giá, đấu thầu... nếu không đưa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, tổ chức và ngay cả cán bộ, công chức.

Có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực. Chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên, giải quyết nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, giảm bớt văn bản, giấy tờ cũng như thời gian đi lại của công dân, tổ chức. Việc đưa các thông tin hoạt động, nhất là thông tin liên quan đến công dân, tổ chức lên trang điện tử của các cơ quan, đơn vị là rất quan trọng, vì chỉ cần ngồi nhà là người dân biết được hồ sơ công việc của mình đã có kết quả hay chưa, hoặc cán bộ, công chức có thể biết được tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị nếu đi công tác xa...  

Cách làm trên giúp cho người dân, tổ chức và cán bộ, công chức có thể nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến đại bộ phận nhân dân, giúp họ có thể nắm bắt kịp thời các quy định, chủ trương mới nhằm điều chỉnh kịp thời trong đời sống, sinh hoạt và công việc.

Do đó, theo chúng tôi, cơ quan có thẩm quyền cần ban hành quy định bắt buộc các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền phải đưa tất cả các hoạt động của đơn vị, địa phương (trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước) lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử. Đây không những là cách thức để công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị mà còn tạo điều kiện cho người dân nắm bắt tình hình hoạt động, quy định pháp luật, chủ trương, chính sách để thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình, đồng thời thông qua đó có thể giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.