Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
61 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1698
62 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LDS15071
63 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LDS1602
64 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1602
65 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1604
66 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LDS1604
67 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1689
68 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1697
69 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1692
70 Ông Nguyễn Tuấn Hải 1,000,000 VND LD1694