Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
11 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD17130
12 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17122
13 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17121
14 Bạch Ngọc Hùng 200,000 VND LD17122
15 Đại Phúc 500,000 VND LD17120
16 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17123
17 Ly Nguon 200,000 VND LD17123
18 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17111
19 Đại Phúc 200,000 VND LD17111
20 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17112