Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Đại Phúc 200,000 VND LD1783
2 Letuph 200,000 VND LD1783
3 h 200,000 VND LD1672
4 htgle 100,000 VND UT41
5 htgle 100,000 VND TNLĐ 05
6 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1771
7 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1769
8 Đại Phúc 200,000 VND LD1773
9 htgle 100,000 VND LD1610
10 Jason Dang 100,000 VND LD1772