Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Dai Phuc 400,000 VND LD17109
2 Ly Nguon 100,000 VND LD17137
3 Đại Phúc 400,000 VND LD17133
4 Ly Nguon 100,000 VND LD17138
5 Dai Phuc 500,000 VND LD17139
6 QUANG TƯ 300,000 VND LD17140
7 Đại Phúc 400,000 VND LD17140
8 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD17109
9 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD17103
10 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD17124