Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Bạch Ngọc Hùng 200,000 VND LD17122
2 Đại Phúc 500,000 VND LD17120
3 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17123
4 Ly Nguon 200,000 VND LD17123
5 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17111
6 Đại Phúc 200,000 VND LD17111
7 Hoàng Khắc Hiếu 500,000 VND LD17112
8 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1748
9 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1755
10 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1783