Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền Mã hoàn cảnh
1 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1748
2 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1755
3 Trinh Bao Dan 500,000 VND LD1783
4 Đại Phúc 200,000 VND LD1794
5 Vô danh 200,000 VND LD1794
6 Vô danh 200,000 VND LD1795
7 Letuph 200,000 VND LD1795
8 Đại Phúc 500,000 VND LD1791
9 Đại Phúc 200,000 VND LD1783
10 Letuph 200,000 VND LD1783